Εκπαίδευση

“The mediocre teacher tells. The good teacher explains. The superior teacher demonstrates. The great teacher inspires.” ~William Arthur Ward

___________________________________________________________________________________________

Προπτυχιακά μαθήματα

Α) Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε., Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.
Β) Τμήμα Εκπαιδευτικών Μηχανολόγων Μηχανικών, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.
Γ) Σεμινάρια

Σημείωση: Τα παραπάνω μαθήματα υποστηρίζονται μέσω της πλατφόρμας ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης GUNET elass στην ενότητα Σχολή-Τμήμα: Έρευνα και Τεχνολογία και η πρόσβαση σ’ αυτά επιτρέπεται μόνο στους φοιτητές/εκπαιδευόμενους που έχουν υποβάλλει δήλωση παρακολούθησης στη Γραμματεία του αντιστοίχου Τμήματος. Οι καταστάσεις των χρηστών των μαθημάτων ανανεώνονται ετησίως.

Οδηγίες για την εγγραφή ενός χρήστη σε ένα μάθημα

Προπτυχιακές εργασίες


Μεταπτυχιακές εργασίες

Advertisements