Εκπαίδευση

“The mediocre teacher tells. The good teacher explains. The superior teacher demonstrates. The great teacher inspires.” ~William Arthur Ward

___________________________________________________________________________________________

Προπτυχιακά μαθήματα

Α) Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε., ΤΕΙ Πειραιά
Β) Τμήμα Εκπαιδευτικών Μηχανολόγων Μηχανικών, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.
Γ) Σεμινάρια

Σημείωση: Τα παραπάνω μαθήματα υποστηρίζονται μέσω της πλατφόρμας ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης GUNET elass στην ενότητα Σχολή-Τμήμα: Έρευνα και Τεχνολογία και η πρόσβαση σ’ αυτά επιτρέπεται μόνο στους φοιτητές/εκπαιδευόμενους που έχουν υποβάλλει δήλωση παρακολούθησης στη Γραμματεία του αντιστοίχου Τμήματος. Οι καταστάσεις των χρηστών των μαθημάτων ανανεώνονται ετησίως.

Οδηγίες για την εγγραφή ενός χρήστη σε ένα μάθημα

Προπτυχιακές εργασίες