Συνοπτική περιγραφή νομοθεσίας για τα ΤΕΙ και τους αποφοίτους αυτών

Α) Βασικοί Νόμοι: Θέματα Σπουδών – Φυσιογνωμία ΤΕΙ

 • N. 2916/2001, ΦΕΚ 114Α΄/ 11-6-2001, “Διάρθρωση της Ανώτατης Εκπαίδευσης και ρύθμιση θεμάτων του Τεχνολογικού Τομέα αυτής”. Τροποποιεί κυρίως διατάξεις του ιδρυτικού Νόμου των ΤΕΙ.
 • Ν.1404/1983 και του ιδρυτικού νόμου των Πανεπιστημίων Ν.268/82 και των προαναφερόμενων Νόμων (Ν.2817/2000, Ν.2621/98). Αποσαφηνίζει το ρόλο των Τ.Ε.Ι και των αποφοίτων τους στην Ανώτατη Εκπαίδευση (Τεχνολογικός τομέας ) άρθρο1. Η 4ετης διάρκεια σπουδών – πρακτική άσκηση – πτυχιακή εργασία διέπονται από το άρθ. 5 παρ.12β του Ν.2916/2001. Τροποποιούνται οι διατάξεις των:
  • α) άρθ. 2 του Π.Δ 174/85 ΦΕΚ 59Α΄/ 29-3-1985 & Π.Δ. 227/95Α΄/20-6-1995 και
  • β) η παρ. 5 του άρθ. 57 του Ν.2413/96 ΦΕΚ 124Α΄/17-6-1996).

Ρύθμιση Θεμάτων Οργάνωσης και λειτουργίας των ΤΕΙ

 • Διέπονται από τις διατάξεις των άρθ. 4 και 5 του Ν.2916/2001. Καταργούνται οι διατάξεις του άρθ.1, παρ.26 του Ν.2621/98, ΦΕΚ 136 Α΄/ 23-6-1998.N.3549/2007: “Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου για τη δομή και λειτουργία των ΑΕΙ». Άρθρα 1 και 2. Τα Τ.Ε.Ι συνδέονται άμεσα με την παραγ.5 του άρθρου 16 του Συντάγματος για τα ΑΕΙ.Ν.3404/2005, ΦΕΚ260Α΄/ 17-10 -2005,“Ρύθμιση θεμάτων του Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις”. Καθιερώνεται η εφαρμοσμένη έρευνα στα ΤΕΙ, ενισχύονται τα ακαδημαϊκά χαρακτηριστικά των Ιδρυμάτων.
 • Ν.3027/2002, ΦΕΚ 152Α’ /28-6-2002,” Ρύθμιση Θεμάτων Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων, Ανώτατης Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις”, Άρθρο 3 παρ.28 & Άρθρο 4 . Α) Καταργείται το ισχύον καθεστώς των κατατακτηρίων εξετάσεων από ΤΕΙ σε Πανεπιστήμια. Από το ακαδημαϊκό έτος 2004 το καθεστώς κατάταξης θα είναι κοινό για όλους τους αποφοίτους Ανώτατης Εκπαίδευσης με τους ίδιους όρους είτε προέρχονται από Πανεπιστήμια είτε από ΤΕΙ. Β) Κατάργηση της ΣΕΛΕΤΕ και ίδρυση της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης ( ΑΣΠΑΙΤΕ).Μεταπτυχιακά
 • Ν.2916/2001 άρθρο 5 παρ.13 (Οι Πτυχιούχοι του Τεχνολογικού Τομέα συμμετέχουν στα Π.Μ.Σ των Πανεπιστημίων με τους ίδιες προϋποθέσεις που ισχύουν για τους Πτυχιούχους του Πανεπιστημιακού Τομέα) όπως συμπληρώθηκε με τον Ν.2909/2001, ΦΕΚ 90Α΄/2-5-2001 , άρθ. 7 ” Ρυθμίσεις Θεμάτων εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις “. Δίνεται το δικαίωμα Πρόσβασης σε Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών σε Ελληνικά Ιδρύματα και στους κατόχους τίτλων ισοτίμων προς τα Πτυχία ΤΕΙ τμημάτων σχολών που καταργήθηκαν με τον ιδρυτικό νόμο. Επιλύεται το πρόβλημα αναγνώρισης από το ΔΙΚΑΤΣΑ των ήδη αποκτηθέντων μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών στο εξωτερικό από τους Πτυχιούχους της κατηγορίας αυτής. Καταργείται το άρθρο 16 του Ν. 2327/95, ΦΕΚ 156 Α΄/31-7-1995.
 • Υπουργική . αποφ. αριθμ. 60671/Ε5 ΦΕΚ 771Β΄ 21-6-2002 ” Σύμπραξη των τμημάτων των Τ.Ε.Ι. στη λειτουργία Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών ( Π.Μ.Σ) την ευθύνη οργάνωσης και εκτέλεσης των οποίων έχουν ομοταγή Πανεπιστήμια του εξωτερικού αναγνωρισμένα απο το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α”Μισθολογική εξέλιξη ΕΠ ΤΕΙ
 • Ν.2530/97, ΦΕΚ 218 τεύχος Α΄/23-10-97 άρθρο 15(Καθορίζει ενιαία τον τρόπο μισθολογικής εξέλιξης του Εκπαιδευτικού προσωπικού των ιδρυμάτων ανώτατης Εκπαίδευσης, ΤΕΙ – Πανεπιστήμια ) όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.2916/2001 άρθρο 4 παρ. Η.Θέματα Δημόσιας Διοίκησης
 • Ν. 3174/2003, ΦΕΚ 205,  τεύχος Α΄/28-08-2003, άρθ. 9 παρ. 6.Καταργείται ο κλάδος “Τεχνολογικών Εφαρμογών” και μετονομάζεται σε κλάδο ΤΕ Μηχανικών και αφορά τους Πτυχιούχους ΤΕΙ και τους ισοτίμους με αυτούς.
 • Ν.2470/1997, ΦΕΚ 40,τεύχος Α΄21-3-1997, “Αναμόρφωση Μισθολογίου προσωπικού Δημόσιας Διοίκησης και άλλες διατάξεις”, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.3016/2002, ΦΕΚ 110Α’ 17-5-2002 άρθρο13 (παρ.1, 2)όπου όλοι οι Πτυχιούχοι του Τεχνολογικού Τομέα και ισοτίμων σχολών εσωτερικού και εξωτερικού αποκτούν ενιαίο εισαγωγικό μισθολογικό κλιμάκιο το 20ο και καταληκτικό το 3ο.
 • Ν.3212/2003, ΦΕΚ 308Α΄. Επίδομα 3‰ για τους μόνιμους και αορίστου χρόνου, Μηχανικούς Τ.Ε.Ι. και ισοτίμους του κλάδου ” ΤΕ Μηχανικών” ανάλογο σε απόδοση με εκείνο του 7‰ για τους Διπλ.Μηχανικούς.
 • Ν.2190/1994 ΦΕΚ 28 Α΄/3-3-94, κεφ. Η΄, άρθ. 34 παραγ.5, περιπτ. γ & δ , άρθ. 36 παραγ.7 & 8.Ν.2683/99 ΦΕΚ 19Α΄/9-2-1999, άρθ. 79, ” Εξέλιξη των αποφοίτων Τ.Ε.Ι στην Δημόσια Διοίκηση”.
 • Ν.2527/1997 ΦΕΚ 206 Α΄/8-10-1997, ” Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Ν.2190/94″.Ν.2503/97 ΦΕΚ 107 τεύχος Α΄, 30-5-1997 , άρθ. 8, “Διοίκηση, Οργάνωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση”.Θέματα ισοτιμίας Ακαδημαϊκών και Επαγγελματικών τίτλων
 • Ν.298/1976, ΦΕΚ 89 Α΄/17-4-76, άρθ, 1 , παραγρ. α,β ,άρθ. 3 παραγ.1 “Περί ισοτιμίας των πτυχίων ΚΑΤΕΕ-ΑΣΕΤΕΜ/ΣΕΛΕΤΕ με τα πτυχία των ΑΣΥ-ΕΜΠ” & Ν.1865/1989,ΦΕΚ 210 Α΄/28-9-89 “Μετεγγραφές φοιτητών και σπουδαστών εσωτερικού -εξωτερικού και κατατάξεις πτυχιούχων στα Ανώτατα και στα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και άλλες διατάξεις “
 • Π. Δ. 388/1989 ΦΕΚ 169 Α΄, ” Τίτλος Πτυχιούχων Μηχανικών ΤΕΙ και ισοτίμων προς αυτούς “.Υπουργείο Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Εγκύκλιοι : ΔΟΑ/Φ01.6/16948/8-8-1996 “περί χρησιμοποίησης αποφοίτων ΤΕΙ στην Δημόσια Διοίκηση” και ΔΟΑ/Φ01.7/18009/16-8-96 “Απόφοιτοι ΤΕΙ-Ονομασία τίτλου σπουδών στην Δημόσια Διοίκηση “
 • Π.Δ. 165 ΦΕΚ 149Α΄/28-6-2000, όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ 373ΦΕΚ251Α΄/22-10-2001 “Προσαρμογή της 89/48 οδηγίας της Ε.Ε για την ελεύθερη διακίνηση αποφοίτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στα κράτη μέλη “
 • Ν.2916/2001 άρθρο 6 παρ. 6 β & άρθρο 5 παρ.12 α) ,β) ,γ). Με τον παραπάνω νόμο διασφαλίζεται η ακαδημαϊκότητα των πτυχίων, η συνέχεια των Ιδρυμάτων, η ισοτιμία των Πτυχίων των ήδη αποφοίτων και όσων αποφοιτήσουν από τα ΤΕΙ, και κατοχυρώνονται ενιαία επαγγελματικά δικαιώματα για παλαιούς και νέους αποφοίτους ΤΕΙ.

Β) Επιπρόσθετη Σχετική Νομοθεσία

 • Ν.1514/1985, ΦΕΚ 13 Α΄/8-2-1985, Αρθ.5, παραγ.7α, “Ανάπτυξη της επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας”, όπως τροποποιήθηκε με τοΝ.2916 /2001 άρθ. 1 παρ.2 ββ.
 • Ν.1404 /1983 άρθρο 24 παρ.2σε συνδυασμό με τονΝ.1351/83 άρθ.12όπως τροποποιήθηκε με τοΝ.2525/97 ΦΕΚ 188 Α΄, άρθ.2 “Κοινή διαδικασία εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση”.
 • Ν.2454/1997, ΦΕΚ 7 Α΄/30-1-1997, “Κατάταξη αποφοίτων ΤΕΙ ως Εκπαιδευτικών στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση”και κατατακτήριες εξετάσεις από ΤΕΙ σε Πανεπιστήμια (άρθ. 5 τροποποίηση του Ν. 1865/89, άρθ. 3) και όπως καταργήθηκε με το Ν.3027/2002, ΦΕΚ 152Α’ /28-6-2002, άρθ. 3 παρ.28β.
 • Ν.1966/1991, ΦΕΚ 147 Α΄/ 26-9-1991, ” Μεταγραφές φοιτητών Πανεπιστημίων, σπουδαστών ΤΕΙ και άλλες διατάξεις “.