Υπουργικές αποφάσεις για τα ΑΕΙ

 • Διαδικασία συγκρότησης των εκλεκτορικών σωμάτων των Α.Ε.Ι., ρύθμιση θεμάτων εκλογής και εξέλιξης καθηγητών και υπηρετούντων λεκτόρων, ανανέωσης και μονιμοποίησης των επί θητεία επίκουρων καθηγητών, ελέγχου νομιμότητας των διαδικασιών αυτών και άλλων θεμάτων σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 19 του ν. 4009/2011 (Α ́195), όπως ισχύει, και του άρθρου 4 του ν. 4405/2016 (Α ́129), (ΥΑ Φ.122.1/6/14241/Ζ2, ΦΕΚ 225/ τ.Β’/31-01-2017)
 • Εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη των εσωτερικών μελών του Συμβουλίου κάθε Α.Ε.Ι. (YA Φ.122.1/311/125673α/Β2, ΦΕΚ 2503/ τ.Β’/ 4-11-2011)
 • Συνεδρίαση συλλογικών οργάνων Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι. με τηλεδιάσκεψη (ΥΑ Φ.122.1/42/23076/Β2, ΦΕΚ 433/τ.Β’/17-03-2011)
 • Καθορισμός Γενικών Ενιαίων Κανόνων για την κατάρτιση των Προγραμμάτων Σπουδών των ΤΕΙ (YA 46350/E5, ΦΕΚ 625Β/τ.Β’/ 18-05-2006)
 • Εφαρμογή του Συστήματος Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων (ΥΑ Φ5/89656/Β3, ΦΕΚ 1466, τ.Β’/13-08-2007)
 • Διαδικασία ελέγχου νομιμότητας διορισμού κατόπιν εκλογής ή εξέλιξης και μονιμοποίησης μελών ΔΕΠ Πανεπιστημίων (ΥΑ Φ.122.1/171/89650/Β, ΦΕΚ 1466, τ.Β’/13-08-2007)
 • Συγκρότηση εκλεκτορικών σωμάτων από μέλη ΔΕΠ ή ΕΠ άλλων Τμημάτων του ιδίου ή άλλων A.E.I, και άλλα συναφή ή λεπτομερειακά θέματα σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 24 του Ν. 3549/2007 (ΥΑ 38913/Β1)
 • Καθορισμός Παραρτήματος Διπλώματος (ΥΑ Φ5/72535/Β3, ΦΕΚ 1091, τ. Β’/ 10-08-2006)
 • Σύμπραξη των Τμημάτων των ΤΕΙ στη λειτουργία προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών (Π.Μ.Σ.), την ευθύνη οργάνωσης και εκτέλεσης των οποίων έχουν ομοταγή Πανεπιστήμια του εξωτερικού αναγνωρισμένα από το ΔΙΚΑΤΣΑ (ΥΑ 60671/Ε5, ΦΕΚ 771/τ.Β’/21-06-2002)
 • Μεταγγραφές φοιτητών και σπουδαστών εσωτερικού (ΥΑ Φ5/122975)
 • Καθορισμός του περιεχομένου σπουδών των Τμημάτων της ΑΣΠΑΙΤΕ (ΥΑ 93336/Ε5)
 • Κατανομή και ανακατανομή των οργανικών θέσεων ΕΠ των Τμημάτων της ΑΣΠΑΙΤΕ (Αριθ.Φ1/8018/Ε5)
 • Κατάταξη πτυχιούχων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (Aριθ. Φ2/121871/Β3)
 • Έγκριση λειτουργίας Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στην Α.Σ.ΠΑΙ.ΤΕ σε σύμπραξη με το Πανεπιστήμιο του Roehampton University, London του Ην. Βασιλείου (U.K.) με τίτλο «Σπουδές στην Εκπαίδευση» (Master of Arts in Education) (Αριθμ. 83464/Ε5)
 • Ίδρυση Ινστιτούτου Δια Βίου Εκπαίδευσης (Ι.Δ.Β.Ε.) στην Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) (Αριθμ. 65115/Ε5)
Advertisements