Νόμοι για τα ΑΕΙ

 pdf-icon N. 4485/2017 (ΦΕΚ 114, τ. Α’/04-08-2017) Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις.
 pdf-icon N. 4009/2011 (με τις τροποποιήσεις του μέχρι 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις», ΦΕΚ Α΄ 83/11.5.2016) Γιάννα Καρύμπαλη-Τσίπτσιου, Καθηγήτρια Νομικής Σχολής, ΑΠΘ 06.12.2016
 pdf-icon N. 4115/2013 (ΦΕΚ 24, τ. Α’/ 30-1-2013) Οργάνωση και λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις. Άρθρο 34: Θέματα ΑΕΙ, Άρθρο 35: Αναγνώριση μαθημάτων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και Άρθρο 42: Θέματα Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση
 pdf-icon N. 4076/2012 (ΦΕΚ 159, τ. Α’/ 10-8-2012) Ρυθμίσεις θεμάτων Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και άλλες διατάξεις.

  • Εγκύκλιος εφαρμογής του ν.4009/2011 όπως τροποποιήθηκε με το ν.4076/2012 (Φ.122.1/759/109090/Β2, 18-9-2012, ΑΔΑ:Β4ΘΗ9-ΣΩΓ) pdf-icon
 pdf-icon N. 4009/2011 (ΦΕΚ 195, τ. Α’/ 6-9-2011) Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.

  • Εγκύκλιος εφαρμογής του ν.4009/2011 όπως τροποποιήθηκε με το ν.4076/2012 (Φ.122.1/759/109090/Β2, 18-9-2012, ΑΔΑ:Β4ΘΗ9-ΣΩΓ) pdf-icon
  • Ερμηνεία διατάξεων του Ν.4009/2011 (Φ11/138330 π.ε., 138352 π.ε./Ε5, 20-2-2012, ΑΔΑ: Β4ΠΩ9-22Μ) pdf-icon
  • Ερμηνεία διατάξεων του Ν.4009/2011 (Φ.122.1/350/141732/Β2, 9-12-2011) pdf-icon
 pdf-icon Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71, τ. Α’/ 19-04-2010) Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού – καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις.
 pdf-icon N. 3794/2009 (ΦΕΚ 156, τ. Α’/ 4-9-2009) Ρύθμιση θεμάτων του πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις.
 pdf-icon N. 3685/2008 (ΦΕΚ 148, τ. Α’/ 16-7-2008) Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές.
 pdf-icon N. 3549/2007 (ΦΕΚ 69, τ. Α’/ 20-3-2007) Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου για τη δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.
 pdf-icon N. 3404/2005 (ΦΕΚ 260, τ. Α’/ 17-11-2005) Ρύθμιση θεμάτων του Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις.
 pdf-icon N. 3374/2005 (ΦΕΚ 189, τ. Α’/ 2-8-2005) Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων – Παράρτημα διπλώματος.
 pdf-icon Ν. 3369/2005 (ΦΕΚ 171, τ. Α’/ 6-7-2005) Συστηματοποίηση της δια βίου μάθησης και άλλες διατάξεις.
 pdf-icon N.3205/2003 (ΦΕΚ 297, τ. Α’/ 23-12-2003) Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ.. ΟΤΑ μονίμων στελεχών των ενόπλων δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού σώματος και άλλες συναφείς διατάξεις.
 pdf-icon N. 3027/2002 (ΦΕΚ 152, τ. Α’/ 28-6-2002) Ρύθμιση θεμάτων Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων, ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις. Άρθ. 3: Θέματα Πανεπιστημίων & ΤΕΙ και Άρθ. 4: Ίδρυση ΑΣΠΑΙΤΕ και Κατάργηση της ΣΕΛΕΤΕ.
 pdf-icon Ν. 2916/2001 (ΦΕΚ 114, τ. Α’/ 11-6-2001) Διάρθρωση της ανώτατης εκπαίδευσης και ρύθμιση θεμάτων του τεχνολογικού τομέα αυτής.
 pdf-icon N. 2690/1999 (ΦΕΚ 45, τ. Α’/   9-3-1999) Κύρωση του κώδικα διοικητικής διαδικασίας και άλλες διατάξεις.
 pdf-icon N.2621/1998 (ΦΕΚ 136, τ. Α’/ 23-6-1998) Ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης και λειτουργίας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και άλλες διατάξεις.
 pdf-icon N. 2454/1997 (ΦΕΚ 7, τ. Α’/ 30-1-2013) Ρύθμιση θεμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (αυτονομία Τμημάτων), ΦΕΚ 7/30-1-1997 τ. Α’.
 pdf-icon Ν. 1404/1983 (ΦΕΚ 173, τ.Α’/ 24-11-1983) Δομή και Λειτουργία των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.