Αποφάσεις με τηλεδιάσκεψη στα ΑΕΙ


Με κοινή απόφαση των υφυπουργών Εσωτερικών κ. Γ. Ντόλιου και Παιδείας κ. Ι. Πανάρετου εισάγεται η τηλεδιάσκεψη, ως τρόπος συνεδρίασης των συλλογικών οργάνων των Πανεπιστημίων και των ΤΕΙ και ιδιαίτερα στις συνεδριάσεις των εκλεκτορικών σωμάτων για την εκλογή μέλους ΔΕΠ περιλαμβανομένης και της τελευταίας συνεδρίασης κατά την οποία γίνεται η τελική κρίση και ψηφοφορία.

Η τηλεδιάσκεψη θα εφαρμόζεται ακόμη στις συνεδριάσεις των εξεταστικών επιτροπών διδακτορικών διατριβών και γενικότερα σε κάθε είδους συνεδριάσεις οργάνου με εξωτερικά μέλη.

Ως τηλεδιάσκεψη, όπως επισημαίνεται στην σχετική απόφαση, νοείται η από απόσταση συνεδρίαση, η αμφίδρομη δηλαδή επικοινωνία μεταξύ των μελών του εκλεκτορικού σώματος μέσω συστημάτων ήχου, εικόνας και ήχου ή ηλεκτρονικών υπολογιστών ή άλλων μέσων που παρέχουν οι τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών.

Με την τηλεδιάσκεψη δίνεται η δυνατότητα σε ένα ή περισσότερα μέλη του συλλογικού οργάνου να λαμβάνουν μέρος σε μία συνεδρίαση, χωρίς να είναι απαραίτητη η φυσική τους παρουσία στο χώρο συνεδρίασης των υπόλοιπων μελών του συλλογικού οργάνου.

Με την απόφαση καλούνται τα Πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ να εξασφαλίσουν τους κατάλληλους χώρους, εντός των οποίων θα εγκατασταθεί ο απαραίτητος τεχνολογικός εξοπλισμός, που κρίνεται αναγκαίος για τη διασφάλιση της μυστικότητας και της εμπιστευτικότητας των συνεδριάσεων, την πιστοποίηση της ταυτότητας των μελών των συλλογικών οργάνων, την ασφάλεια της ηλεκτρονικής διακίνησης φωνής, δεδομένων και εικόνας, καθώς και την ακεραιότητα της διακινούμενης πληροφορίας.

Ο χώρος συνεδρίασης, σύμφωνα με την απόφαση, πρέπει να βρίσκεται σε χώρο του Ιδρύματος, ενώ σε όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης πρέπει να διατίθεται τεχνική υποστήριξη από εξειδικευμένο προσωπικό του Κέντρου Δικτύων του Ιδρύματος, ώστε να εξασφαλίζεται η συνεχής και απρόσκοπτη ροή της συνεδρίασης και η ποιότητα της αναμετάδοσης.

Η απαρτία του εκλεκτορικού σώματος και κάθε συλλογικού οργάνου θα πιστοποιείται και θα καταγράφεται από τον προεδρεύοντα της συνεδρίασης, στην οποία προσμετρώνται και τα μέλη του εκλεκτορικού σώματος ή συλλογικού οργάνου που συμμετέχουν στη συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης.

Η τήρηση των πρακτικών διενεργείται από τον γραμματέα του οικείου εκλεκτορικού σώματος ή συλλογικού οργάνου και ο Προεδρεύων της συνεδρίασης αυτού πρέπει υποχρεωτικά να παρίσταται με φυσική παρουσία στο τόπο συνεδρίασης του οικείου συλλογικού οργάνου. Τα πρακτικά, προκειμένου να υπογραφούν, αποστέλλονται εγγράφως με συστημένη επιστολή ή μέσω ψηφιακά υπογεγραμμένου και κρυπτογραφημένου e – mail από το υπάρχον τηλεπικοινωνιακό δίκτυο.

Πηγή: Το Βήμα, 11/4/2011

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s