Ενίσχυση μεταδιδακτορικών ερευνητών/-τριών


Στο πλαίσιο της εφαρμογής του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση», καθώς και της πολιτικής του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων για τη δημόσια διαβούλευση των δράσεων πριν από την επίσημη προκήρυξή τους, ξεκινάει σήμερα η δημόσια διαβούλευση της δράσης «Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων Ερευνητών/τριών».

Η Δράση «Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων Ερευνητών/τριών» εντάσσεται στο πλαίσιο του 4ου Στρατηγικού Στόχου του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», με τίτλο «Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας».

Μέσω των δράσεων ενίσχυσης του ανθρώπινου δυναμικού επιδιώκεται η ποιοτική και ποσοτική αναβάθμιση των ανθρώπινων πόρων για την έρευνα και η απόκτηση πολύτιμων ερευνητικών εμπειριών από τους/τις εμπλεκόμενους/ες ερευνητές/τριες, έτσι ώστε αυτοί/ές να συμβάλλουν στην επιστημονική πρόοδο αλλά και στην κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη της χώρας.

Δικαίωμα υποβολής προτάσεων ένταξης Πράξεων θα έχουν οι φορείς που εμπίπτουν στις παρακάτω κατηγορίες δυνητικών Δικαιούχων:

  • Ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης της χώρας (πανεπιστημιακής και τεχνολογικής) και ΑΣΠΑΙΤΕ
  • Ερευνητικοί Φορείς που διέπονται από τις διατάξεις του ν.1514/1985, το ΕΘΙΑΓΕ, Φορείς που αναφέρονται στο αρ.12 του ν.3297/2004 και λοιποί Ερευνητικοί Φορείς της χώρας (αρ.2, στοιχείο στ του ν. 1514/1985) δημόσιου χαρακτήρα (Οδηγία 2004/18/ΕΚ, 31-03-2004, Άρθρο 1,§9).

Βασικό στόχο της δράσης αποτελεί η ενίσχυση Mεταδιδακτόρων Eρευνητών/τριών (ΜΕ) από την Ελλάδα ή το εξωτερικό για την εκπόνηση ερευνητικού έργου διάρκειας 24 – 36 μηνών στους ανωτέρω φορείς.

Η συνολική δημόσια δαπάνη που εκτιμάται ότι θα διατεθεί για την ένταξη Πράξεων στο πλαίσιο της επικείμενης πρόσκλησης, ανέρχεται στα 30.000.000€ και κατανέμεται (ενδεικτικά) σε 3 Άξονες Προτεραιότητας του Ε.Π., οι οποίοι αντιστοιχούν στις 3 κατηγορίες περιφερειών του ΕΣΠΑ 2007-2013 (Άξονας 10: Περιφέρειες Σύγκλισης – Άξονας 11:Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου – Άξονας 12:Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου).

Αναλυτική περιγραφή των προϋποθέσεων συμμετοχής και των όρων υλοποίησης της δράσης περιλαμβάνεται στο συνημμένο σχέδιο πρόσκλησης, με τη διευκρίνιση ότι, τα συνοδευτικά έντυπα (σελ.46 του κειμένου) θα είναι διαθέσιμα με την έκδοση της πρόσκλησης.

Παρακαλούμε για τυχόν σχόλια και παρατηρήσεις σας ως προς το περιεχόμενο της δράσης, ώστε η επικείμενη προκήρυξη να καταστεί όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματική και να ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες αφενός των υποψήφιων ΜΕ και αφετέρου των ακαδημαϊκών και ερευνητικών φορέων της χώρας.

Στα σχόλια σας, θα θέλαμε παρατηρήσεις τόσο για τα σημεία που θεωρείτε ότι χρήζουν τροποποίησης όσο και για τα σημεία που θεωρείτε ως ισχυρά στοιχεία της πρόσκλησης και επιθυμείτε να διατηρηθούν αναλλοίωτα.

Καταληκτική ημερομηνία της διαβούλευσης: 14/06/2010.

Τα σχόλιά σας θα διαβιβάζονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: kiki@gsrt.gr (κα Κική Νικοπούλου)

Επικοινωνία – διευκρινίσεις: Π. Σακελλαρίου, Β. Καραβαγγέλη

Τηλ.: 210-7458 125 (Π.Σακελλαρίου) ή 210-7458 181 (Β.Καραβαγγέλη)

Fax: 210-7713579

Σχόλια σε έντυπη μορφή αποστέλλονται στην ακόλουθη διεύθυνση:

Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων

Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας

Αυτοτελές Τμήμα Διαχείρισης Διαρθρωτικών Προγραμμάτων

Μεσογείων 14-18, Αθήνα, 11527

Υπόψη κας Κ.Νικοπούλου

Πηγή: Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s